Hallinnointi

Yhtiökokous

Tecnotreen ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukset jaetaan varsinaisiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on konsernin ylin päätöksentekoelin, ja se kutsutaan koolle kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Varsinaisen yhtiökokouksen tehtävät on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Niistä tärkeimpiä ovat yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen ja heille maksettavista palkkioista päättäminen.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää yhtiön hallitukselta, että osakkeenomistajan esittämä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä tai yhtiön tilintarkastaja vaatii tietyn asian käsittelyä yhtiökokouksessa, hallituksen on kutsuttava viipymättä yhtiökokous koolle käsittelemään vaadittua asiaa.

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Espoossa tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Tarvittaessa hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään määrättyä yhtiökokouksen päätettäväksi säädettyä asiaa.

Etukäteistiedottaminen

Tecnotree asettaa osakkeenomistajien saataville ennen yhtiökokousta tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kutsu yhtiökokoukseen ja hallituksen ehdotukset on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla. Lisäksi yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena. Etukäteistietojen avulla Tecnotreen osakkeenomistajat voivat arvioida tarvettaan osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan sekä paremmin valmistella yhtiökokouksessa mahdollisesti esitettäviä kysymyksiä. Myös ne osakkeenomistajat, jotka eivät pääse kokoukseen, saavat näin tarvitsemaansa tietoa.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan läsnäolo yhtiökokouksessa

Tavoitteena on, että hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa osakkeenomistajien ja yhtiön toimielinten välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi.

Lisäksi tavoitteena on, että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä valinnan suorittavassa yhtiökokouksessa, ellei poissaoloon ole painavaa syytä.

Varsinainen yhtiökokous 2020 add