Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Tecnotree Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, joka kuvaa palkitsemisen periaatteet ja viitekehyksen toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemiseksi. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös varatoimitusjohtajaan, jos sellainen valitaan.

Palkitsemispolitiikka on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja se esitettiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka 2024

Tecnotree Oyj:n vuosittain julkaistava palkitsemisraportti kuvaa yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista.

Palkitsemisraportti 2023

Päätöksentekoprosessi ja palkitsemisen periaatteet add

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen palkkioista päätetään Tecnotreen osakkeenomistajien päätöksellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ehdotuksen hallituksen palkkiosta varsinaiselle yhtiökokoukselle tekee hallitus perustuen nimitysvaliokunnan ehdotukseen. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun konsernijohdon palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet yksi yli yhden -periaatteella.

Tecnotreen muuttuva palkitsemisjärjestelmä on suunniteltu edistämään kilpailukykyä ja Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä edistämään omistaja-arvon positiivista kehitystä. Kannustinsuunnitelmat pohjautuvat ennalta määriteltyihin, mitattavissa oleviin suoritus- ja tulosindikaattoreihin. Tecnotreellä on ainoastaan lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmiä.

Vuoden 2023 yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.2023–30.9.2023 julkistamistilaisuudesta (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista).

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan vuosipalkkio, eikä kokouspalkkioita makseta osallistumisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksiin.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät kuulu kannustinohjelmien piiriin, eivätkä he ole oikeutettuja tulosperusteisiin palkkioihin.

Hallituksen palkitseminen add

Vuoden 2024 yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.2024–30.9.2024 julkistamisajankohdasta (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista). Yhtiö maksaa osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen liittyvät transaktiokustannukset ja varainsiirtoverot.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on kilpailukykyinen palkitseminen avainresurssien saamiseksi ja sitouttamiseksi. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä palkasta, muuttuvasta palkitsemisesta, joka pitää sisällään lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustimet, eläkkeestä, matkakorvauksista, asumisedusta, työterveydenhuollosta ja vakuutuseduista, luontoiseduista, bonuksista ja muista taloudellisista eduista.

Toimitusjohtajan palkan muuttuva osa, vuosittainen lyhyen aikavälin bonusohjelma (STI), on enintään 100 % vuosiperuspalkasta. Vuosibonus perustuu liikevaihtoon, nettokassavirtaan, kiinteisiin kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Toimitusjohtajan vuosibonus edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta vuoden lopussa.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudella 1.1.2022 – 31.12.2023 seuraavasti:

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudella 1.1.2022 – 31.12.2023 kiinteää vuosipalkkaa 1,10 (0,97) miljoonaa euroa ja suoritebonuksia 2,12 (2,09) miljoonaa euroa sisältäen 0,89 (2,09) miljoonaa osaketta. Osakkeista kirjattu kustannus oli 0,55 (0,92) miljoonaa euroa ja markkina-arvo toimituspäivien perusteella oli 0,43 miljoonaa euroa (2,09).

Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan palkkioita yhtiön matkustuspolitiikan ja muiden käytäntöjen mukaisesti.

Tilikaudella 2024 maksettavat tilikauteen 2023 perustuvat palkkiot

Toimitusjohtaja oli osa tilikauden 2023 vuotuista bonusohjelmaa, jonka perusteella tulospalkkio maksetaan vuoden 2024 aikana. Toimitusjohtajalle tilikauden 2023 perusteella maksettavan tulospalkkion tavoitteet perustuvat liikevaihtoon, liikevaihdon kassavirtaan, liiketulokseen, uusiin asiakkaisiin ja asiakastyytyväisyyteen.

Eläkejärjestelyt

Hallitus päättää eläkeiästä ja eläkejärjestelyistä markkinakäytäntöön perustuen. Toimitusjohtaja voi osallistua markkinakäytännön mukaisiin eläkeohjelmiin Suomessa tai omassa asuinmaassaan. Eläkejärjestelyt saattavat muuttua vuosittain.

Työsuhteen ehdot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 36 kuukautta, jos yhtiö irtisanoo hänet, ja 6 kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 36 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajansopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa.

Muun johdon palkitseminen add

Johtoryhmän jäsenten palkkojen muuttuvassa osassa, vuosittaisessa lyhyen aikavälin bonusohjelmassa (STI), on jäsenen roolista riippuva tavoite- ja maksimitaso. Johtoryhmän jäsenen vuosibonus edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta vuoden lopussa.

Eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenten eläkeiät perustuvat soveltuvaan paikalliseen lainsäädäntöön.

Työsuhteen ehdot

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika vaihtelee kahden ja kuuden kuukauden välillä, jos yhtiö irtisanoo jäsenen ja kahden ja kuuden kuukauden välillä, jos jäsen irtisanoo työsopimuksen.

Johtoryhmän palkitseminen tilikaudella 2023 (pois lukien toimitusjohtaja)

Kiinteä vuosipalkka 1 593 640
luontaisedut 480
Rahana maksettava tulospalkkio -
Osakepohjainen tulospalkkio 460 108
Yhteensä 2 054 228