Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Tecnotree Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, joka kuvaa palkitsemisen periaatteet ja viitekehyksen toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemiseksi. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös varatoimitusjohtajaan, jos sellainen valitaan.

Palkitsemispolitiikka on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja se esitettiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka (PDF)

Tecnotree Oyj:n vuosittain julkaistava palkitsemisraportti kuvaa yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista.

Palkitsemiraportti 2021

Päätöksentekoprosessi ja palkitsemisen periaatteet add

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen palkkioista päätetään Tecnotreen osakkeenomistajien päätöksellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ehdotuksen hallituksen palkkiosta varsinaiselle yhtiökokoukselle tekee hallitus perustuen nimitysvaliokunnan ehdotukseen. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun konsernijohdon palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet yksi yli yhden -periaatteella.

Tecnotreen muuttuva palkitsemisjärjestelmä on suunniteltu edistämään kilpailukykyä ja Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä edistämään omistaja-arvon positiivista kehitystä. Kannustinsuunnitelmat pohjautuvat ennalta määriteltyihin, mitattavissa oleviin suoritus- ja tulosindikaattoreihin. Tecnotreellä on ainoastaan lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmiä.

Tecnotreen vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallitukselle maksettavista vuotuisista palkkioista seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtaja 210 000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtaja 120 000 euroa
  • Hallituksen jäsenet 70 000 euroa

Palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan vuosipalkkio, eikä kokouspalkkioita makseta osallistumisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksiin.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät kuulu kannustinohjelmien piiriin, eivätkä he ole oikeutettuja tulosperusteisiin palkkioihin.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on kilpailukykyinen palkitseminen avainresurssien saamiseksi ja sitouttamiseksi. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä palkasta, muuttuvasta palkitsemisesta, joka pitää sisällään lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustimet, eläkkeestä, matkakorvauksista, asumisedusta, työterveydenhuollosta ja vakuutuseduista, luontoiseduista, bonuksista ja muista taloudellisista eduista.

Toimitusjohtajan palkan muuttuva osa, vuosittainen lyhyen aikavälin bonusohjelma (STI), on enintään 100 % vuosiperuspalkasta. Vuosibonus perustuu liikevaihtoon, nettokassavirtaan, kiinteisiin kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Toimitusjohtajan vuosibonus edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta vuoden lopussa.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudella 1.1.2021–31.12.2021 palkkioina yhteensä 3 040 000 euroa, pitäen sisällään kiinteän vuosipalkan, muut luontaisedut sekä lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkio vuoden 2020 bonusohjelman tavoitteiden saavuttamisen perusteella hallituksen arvion ja
päätöksen mukaisesti.

Eläkejärjestelyt

Hallitus päättää eläkeiästä ja eläkejärjestelyistä markkinakäytäntöön perustuen. Toimitusjohtaja voi osallistua markkinakäytännön mukaisiin eläkeohjelmiin Suomessa tai omassa asuinmaassaan. Eläkejärjestelyt saattavat muuttua vuosittain.

Työsuhteen ehdot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 36 kuukautta, jos yhtiö irtisanoo hänet, ja 6 kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 36 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajansopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa.

Muun johdon palkitseminen add

Johtoryhmän jäsenten palkkojen muuttuvassa osassa, vuosittaisessa lyhyen aikavälin bonusohjelmassa (STI), on jäsenen roolista riippuva tavoite- ja maksimitaso. Johtoryhmän jäsenen vuosibonus edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta vuoden lopussa.

Eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenten eläkeiät perustuvat soveltuvaan paikalliseen lainsäädäntöön.

Työsuhteen ehdot

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika vaihtelee kahden ja kuuden kuukauden välillä, jos yhtiö irtisanoo jäsenen ja kahden ja kuuden kuukauden välillä, jos jäsen irtisanoo työsopimuksen.

Johtoryhmän palkitseminen tilikaudella 2021 (pois lukien toimitusjohtaja)

Kiinteä vuosipalkka 1 181 734
luontaisedut 240
Rahana maksettava tulospalkkio 359 909
Osakepohjainen tulospalkkio 1 493 099
Yhteensä 3 034 982