Hallinnointi

Hallinnointi

Tecnotree Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvoaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Tecnotree Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö noudattaa lisäksi kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Tecnotree Oyj johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Tecnotree Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Tecnotreen lakisääteisillä toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä. Konsernijohto koostuu toimitusjohtajasta, konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä muista konsernijohdon tehtäviä hoitavista johtajista ja asiantuntijoista.

Konsernin emoyhtiönä Tecnotree vastaa konsernin hallinnosta, strategisesta suunnittelusta, taloudesta, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista sekä tarjoaa operatiivisille liiketoimintayksiköille konsernipalveluja.

Tecnotree julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023