Sijoittajat

Markkina

Markkina

Suuret ja pirstaloituneet globaalit markkinat

Tecnotree on maailmanlaajuisesti toimiva BSS-ratkaisujen toimittaja. Koko alaa on tyypillisesti tarkasteltu siten, että BSS-ratkaisujen ja OSS-ratkaisujen toimittajat (Operations Support Systems) yhdessä muodostavat kokonaismarkkinan. Näin ollen myös relevanttia kohdemarkkinaamme on perusteltua tarkastella koko OSS/BSS-kehyksen läpi, vaikka olemmekin asemoituneet pitkälti BSS-maailman operaattoreihin.

Markkinat koostuvat järjestelmäinvestoinneista ja niihin liittyvistä käyttö- ja tukipalveluista. Allied Market Researchin ja Transparency Market Researchin tutkimusten mukaan globaalien OSS/BSS-markkinoiden koko oli vuonna 2020 hieman yli 40 miljardia dollaria. Inderesin tekemän tilausanalyysin mukaan BSS-toiminnot ovat määräävässä asemassa OSS-markkinoilla, vaikka markkinoita onkin vaikea jakaa selkeisiin OSS- ja BSS-markkinaosuuksiin. Tämä johtuu siitä, että sekä kysyntä- että tarjontapuolella näiden markkinoiden välillä on huomattavia päällekkäisyyksiä.

Globaalin markkinan koko (miljardia dollaria) Lähde: Allied Market Research

Vertikaaleittain telekommunikaatiosektori on hallitsevassa asemassa eri tutkimuslaitosten mukaan (esim. Allied Market Research and Transparency Market Research) ja sen markkinaosuus on yli 70 %. Muita merkittäviä sektoreita toimialalla ovat muun muassa rahoitus ja terveydenhuolto.

Toimialan tarjontapuoli on samaan aikaan melko pirstaloitunut ja polarisoitunut. Toimijoiden kirjo on laaja, sillä markkinoihin kuuluvat asiakkaiden omat sisäiset IT-osastot, suuret maailmanlaajuiset verkkoyhtiöt, monikansalliset järjestelmäintegroijat, laajan tuotevalikoiman omaavat ohjelmistotalot ja yritykset, jotka keskittyvät tiettyihin segmentteihin, mutta toimivat kansainvälisesti. Lisäksi on useita pieniä toimijoita, jotka keskittyvät vain paikallisiin markkinoihin kuten esimerkiksi IT-palvelutalot.

Kaksi tärkeintä kasvuajuria OSS/BSS-markkinoilla

OSS/BSS-markkinoiden kasvua ohjaavat operaattoreiden liiketoimintamallin muuttuminen ja järjestelmäratkaisujen pilvimurros. Lisäksi monet muut ajurit, kuten kaupungistuminen ja digitalisaatio (esim. 5G) tukevat kasvua.

1. Toimijoiden liiketoimintamallin muutos

Operaattoreiden liiketoimintamallit ovat olleet muutoksessa jo useita vuosia. Perinteisesti operaattoreiden toimintaa ovat ohjanneet perinteiset ja melko vakiomuotoiset kommunikaatioratkaisut. Täten arvonluonnissa on keskitytty pääosin operaattorin kustannustehokkuuteen sekä hallinto- ja tukitoimintoihin.

Viimeisten vuosien aikana operaattoreiden välinen kilpailu on kiristynyt ja mukaan on tullut myös huomattava määrä uutta internet-yhtiöiden luomaa kilpailua. Operaattoreiden arvonluonnin osalta tämä kehitys on johtanut asiakaslähtöisempiin lähestymistapoihin ja jatkuvaan reagointikykyyn (ml. uusien palvelujen nopeampi käyttöönotto). Täysin digitaalisista palveluista on tullut operatiivisen toiminnan ydin. BSS-ratkaisujen näkökulmasta tämä muutos on puolestaan korostanut järjestelmän ketteryyttä ja joustavuutta.

2. Järjestelmäratkaisujen pilvimurros

Toinen OSS/BSS-markkinoiden kasvua kiihdyttänyt ajuri on järjestelmien pilvimurros. Vanhojen on-premise -järjestelmien suurena ongelmana on ollut raskauden ja hitauden lisäksi kustomoinnin korkea hinta. Tämä on nostanut järjestelmien elinkaarikustannukset ja vaihdon kustannukset erittäin korkeiksi sekä aiheuttanut suoraa operatiivista kitkaa erilaisten järjestelmäinvestointien ja niiden päivitysrytmien vuoksi.

Pilvipohjaisten ratkaisujen tärkeimmät kilpailuedut syntyvät elinkaarikustannusten alenemisesta ja joustavammasta perusluonteesta. Molemmat ominaisuudet ovat operaattoreille varsin merkittäviä, erityisesti kun otetaan huomioon liiketoimintamallin jatkuva muutos ja tekijät, jotka vaikuttavat suhteelliseen asemaan sen jälkeen (esim. kyky ottaa uusia palveluita käyttöön kilpailijoita nopeammin).

Maantieteellinen hajautus

Tecnotree toimii maailmanlaajuisesti, ja meillä on kehitys- ja tukikeskuksia Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa.

Maantieteellisesti liikevaihto raportoidaan kahdelta alueelta: 1) Eurooppa ja Amerikat sekä 2) MEA ja APAC. Näistä alueista MEA & APAC muodostivat noin 80 % liikevaihdosta vuonna 2022. MEA & APAC -segmentissä meille tärkeitä alueita ovat Lähi-Itä ja Afrikan kehittyneemmät alueet. Eurooppa ja Amerikka puolestaan muodostivat noin 20 % vuoden 2022 liikevaihdosta. Tällä alueella päämarkkinamme sijaitsevat Keski- ja Etelä-Amerikassa. Allied Market Research, Global Market Insights ja Transparency Market Research ovat arvioineet, että OSS/BSS-markkinoiden vuotuinen kasvuvauhti on lähivuosina vahvalla 10–15 % tasolla (CAGR).

Maantieteellisesti kasvun odotetaan olevan nopeinta kehittyvillä talousalueilla, koska teknologian perustaso on alhaisempi ja digitalisaatio etenee rivakasti.

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen 2023

Kilpailuympäristö

Toimialan pirstaloituneesta rakenteesta johtuen kilpailukenttä on monitahoinen. Tecnotreellä on monenlaisia kilpailijoita, kuten sellaisia toimijoita, jotka keskittyvät pelkästään OSS/BSS-markkinoihin ja pääasiassa operaattorialaan, maailmanlaajuisia verkkolaitetoimittajia sekä monikansallisia ohjelmistotaloja, jotka toimivat monilla teollisuudenaloilla.

Avainluvut

Katso taloudellinen kehityksemme

Liiketoimintamalli

Lue lisää liiketoimintamallistamme